Zgodnie z § 10g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) informuję, że w okresie od września do października zostaną zorganizowane w szkole zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych ustalonych w uzgodnieniu z radą pedagogiczną. Poniższe zestawienie przedstawia przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających oraz planowane terminy tych zajęć:

Lp. Przedmioty
1. Język polski
2. Matematyka
3. Język angielski

Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez rodziców pisemnej deklaracji o uczestnictwie, którą przesyłamy w załączeniu i która jest również dostępna u wychowawców. Deklaracja jest także dostępna na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie szkoły. Wypełnioną deklarację należy złożyć u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 20.09.2021 r.
Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie potraktowane jako brak zgody na uczestnictwo ucznia w zajęciach wspomagających w roku szkolnym 2021/2022.

Kliknij, aby pobrać deklarację uczestnictwa w zajęciach wspomagających