Nowy plan lekcji

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

W w/w dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.